Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystajc z forum wyraasz zgod na uywanie cookies. Wicej informacji w regulaminie.
StacjePogody.waw.pl

Regulamin rejestracji

Korzystając z tego forum zgadzasz się, że nie będziesz publikować żadnych materiałów, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, szerzące nienawiść, napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, zorientowane seksualnie, zawierające groźby, naruszające czyjąś prywatność, materiały dla dorosłych lub w inny sposób z naruszeniem prawa międzynarodowego lub prawa federalnego Stanów Zjednoczonych. Zgadzasz się również nie publikować żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz pisemną zgodę właściciela materiału chronionego prawem autorskim. Spam, flooding, reklamy, łańcuszki, piramidy i nagabywanie są również zabronione na tym forum.

Pamiętaj, że personel lub właściciele tego forum nie mogą potwierdzić ważności postów. Prosimy pamiętać, że nie monitorujemy aktywnie zamieszczanych wiadomości, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Opublikowane wiadomości wyrażają poglądy autora, a niekoniecznie poglądy tego forum, jego pracowników, jego spółek zależnych lub właściciela tego forum. Każdy, kto uważa, że opublikowana wiadomość jest nieodpowiednia, jest zachęcany do natychmiastowego powiadomienia administratora lub moderatora tego forum. Personel i właściciel tego forum zastrzegają sobie prawo do usunięcia nieodpowiednich treści w rozsądnym terminie, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, jednak pamiętaj, że mogą nie być w stanie natychmiast usunąć lub edytować określonych wiadomości. Ta polityka dotyczy również informacji profilowych członków.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych wiadomości. Co więcej, zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności właścicieli tego forum, wszelkich stron internetowych powiązanych z tym forum, jego pracowników i podmiotów zależnych. Właściciele tego forum zastrzegają sobie również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości (lub innych powiązanych informacji zebranych w tej usłudze) w przypadku formalnej skargi lub działań prawnych wynikających z jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej korzystaniem z tego forum.

Podczas rejestracji masz możliwość wyboru nazwy użytkownika. Radzimy zachować odpowiednią nazwę. Za pomocą tego konta użytkownika, które zamierzasz zarejestrować, zgadzasz się nigdy nie przekazywać swojego hasła innej osobie poza administratorem, dla własnego bezpieczeństwa i ze względu na ważność. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiegokolwiek powodu. WYSOCE zalecamy również stosowanie złożonego i unikalnego hasła do konta, aby zapobiec kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum będziesz mógł uzupełnić szczegółowy profil. Twoim obowiązkiem jest przedstawianie czystych i dokładnych informacji. Wszelkie informacje, które właściciel lub personel forum uznają za niedokładne lub wulgarne, zostaną usunięte z uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Mogą mieć zastosowanie odpowiednie sankcje.

Pamiętaj, że przy każdym poście zapisywany jest Twój adres IP na wypadek, gdybyś musiał zostać zbanowany na tym forum lub skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Stanie się tak tylko w przypadku poważnego naruszenia niniejszej umowy.

Należy również pamiętać, że oprogramowanie umieszcza plik cookie, plik tekstowy zawierający fragmenty informacji (takie jak nazwa użytkownika i hasło) w pamięci podręcznej przeglądarki. Jest to używane TYLKO do utrzymywania wylogowania/wylogowania. Oprogramowanie nie gromadzi ani nie wysyła żadnych innych informacji do komputera użytkownika.

---------------------------------------

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.